61 33 25 37 [email protected]

Double Diamond Modellen blev skabt i 2003 af British Design Council som et svar på behovet for en standardiseret tilgang til design og innovation. Modellen illustrerer en strategisk og struktureret designproces, som fremmer kreativ løsning af komplekse problemer. Ved at fokusere på at udforske og definere problemer dybt og bredt, giver modellen dig mulighed for at vælge konkrete handlinger og udvikle håndgribelige løsninger.

Vigtigste Punkter

 • Double Diamond Modellen blev udviklet af British Design Council i 2003.
 • Modellen fremmer innovation og kreative løsninger.
 • Designprocessen er både strategisk og struktureret.
 • Modellen fokuserer på at udforske og definere problemer grundigt.
 • Den hjælper dig med at udvikle og levere konkrete løsninger.

Introduktion til Double Diamond Modellen

Double Diamond modellen er en fremragende metode til at forstå og strukturere en designproces. Oprindeligt udviklet for at skabe klarhed og konsensus blandt designere, har modellen vundet popularitet i en bred vifte af designstrategi-programmer verden over.

Oprindelsen af Double Diamond

Dobbelt diamant metoden blev skabt for at beskrive og forstå designprocessen på et bredt niveau. Richard Eisermann, som tidligere dyrkede sin ekspertise som direktør for Design og Innovation hos Design Council, arbejdede flittigt med at samle forskellige eksisterende metoder for at udvikle denne unikke tilgang.

Double Diamond i Nutiden

Nutildags er dobbelt diamant metoden et anerkendt og brugbart værktøj blandt designere globalt. Modellen hjælper dem med bedre at forstå og løse komplekse problemer gennem en struktureret designproces. Dens evne til at fremme klarhed og organisation gør den til en værdifuld ejendel inden for moderne designkultur.

Hvad er Double Diamond Modellen?

The Double Diamond Model er en design thinking model, der er blevet anerkendt for sin evne til at strukturere og guide designprocesser gennem fire distinkte faser. Denne model er særligt inspireret af Béla H. Bánáthys divergens-konvergens teori, som fremhæver vigtigheden af både divergerende og konvergerende tænkemetoder i problemløsningsprocessen.

Double Diamond Model består af to hovedstadier: det første stadium er divergerende, hvor ideer og problemer udforskes bredt. Det andet stadium er konvergerende, hvor fokus er på at definere og indsnævre løsningerne. Dermed giver denne model en klar ramme (designrammeverk) for at skabe kreative og brugbare designløsninger.

En Kort Historie

Double Diamond Modellens historie trækker på forskellige inspirationskilder, med særlig vægt på Béla H. Bánáthys arbejde med design- og systems-tænkning. Modellen er udviklet for at hjælpe designere med at navigere komplekse problemer og skabe løsninger, der er både praktiske og innovative.

Processens Grundlag

Processen bagved Double Diamond Modellen er alsidig og baseret på specifikke tænkeprocesser, der fremmer både bredt ideationsarbejde og fokuseret implementering af løsninger. Denne metodik er en guide til at navigere mellem faserne af at udvide (divergere) og indsnævre (konvergere) problemer og løsninger, hvilket skaber en balance i den kreative problemløsningsproces.

Design Thinking Proces og Double Diamond

Design Thinking og Double Diamond er to kraftfulde metoder inden for design og innovation, som deler mange fælles træk, men også byder på unikke forskelle. Begge metoder er centreret omkring brugerbehov og iterativ udvikling.

Forskelle og Ligheder

På trods af at både Design Thinking Processen og Double Diamond modellen er brugercentreret og benytter en iterativ tilgang, adskiller de sig på flere måder. Double Diamond er en innovation framework med en klar struktur opdelt i fire faser, som fremmer en disciplineret tilgang til problemløsning og kreativ problemformulering. Design Thinking er derimod mere fleksibel og mindre formaliseret, hvilket giver mere plads til tilpasning undervejs i processen.

Hvordan de Supplerer Hinanden

Selvom der er forskelle i tilgangene, supplerer Design Thinking Processen og Double Diamond hinanden fremragende. Double Diamond tilbyder en stringent ramme, som kan støtte struktureret kreativ problemformulering, mens Design Thinking tillader større agilitet og åbenhed i idéudviklingsprocessen. Ved at kombinere disse tilgange kan designere drage fordel af begge metoders styrker, hvilket fører til innovative og brugervenlige løsninger.

Aspekt Design Thinking Double Diamond
Struktur Fleksibel Struktureret
Iterativ Proces Ja Ja
Fokus Brugercentreret Brugercentreret
Faseantal Variable Fire Faser

Divergerende og Konvergerende Tænkning

Divergerende og konvergerende tænkning er to essentielle aspekter i Double Diamond-modellen, som understøtter en effektiv designsproces. Med disse teknikker kan du opnå en bredere forståelse af problemer og finde løsninger, der er både kreative og praktiske.

Hvad Betyder Divergerende Tænkning?

Divergerende tænkning er en kreativ proces, der fokuserer på at generere et stort antal ideer og muligheder. Det handler om at udforske vidt forskellige perspektiver og brainstorm teknikker for at finde innovative løsninger. I denne fase anvendes brainstorming og idegenerering til at åbne op for en bred vifte af mulige veje frem.

Hvad Betyder Konvergerende Tænkning?

Modsat divergerende tænkning, så indsnævrer konvergerende tænkning de mange ideer til de mest relevante og realiserbare løsninger. Her kommer kritisk tænkning i spil, og du evaluerer og vælger de bedste ideer, som herefter udvikles videre. Denne tænkning hjælper med at fokusere på at finde den mest effektive og praktiske løsning på et konkret problem.

Aspekt Divergerende Tænkning Konvergerende Tænkning
Fokus Idegenerering Kritisk tænkning
Metoder Brainstorm teknikker Evaluering og selektion
Output En bred vifte af muligheder Realisérbare løsninger

De Fire Faser i Double Diamond

Double Diamond-modellen tilbyder en struktureret tilgang til designmetodik gennem fire klare faser. Disse faser fremmer en dybdegående forståelse af brugerbehov og systematisk udvikling af løsninger.

Fase 1: Discover

Den første fase, Discover, fokuserer på brugerundersøgelse og markedsanalyse. Målet er at opnå en dybdegående forståelse af de udfordringer, brugerne står over for.

Fase 2: Define

I Define-fasen syntetiseres indsigterne fra Discover-fasen for at definere en klar designudfordring. Dette trin er vigtigt for at skabe et solidt fundament for efterfølgende udvikling af løsninger.

Fase 3: Develop

Develop-fasen handler om kreativ idéudvikling og prototyping. Her udarbejdes og testes forskellige konceptløsninger systematisk for at finde de mest passende løsninger på den definerede udfordring.

Fase 4: Deliver

Den afsluttende fase, Deliver, er centreret om implementering og værdileverance. Her forfines og implementeres de udviklede løsninger for at sikre, at de opfylder både brugerbehov og forretningsmål.

Fase Beskrivelse Nøgleord
Discover Brugerundersøgelse og markedsanalyse Identifikation, Indsamling
Define Syntese af indsigter og problemdefinering Analyse, Afgrænsning
Develop Udvikling af koncepter og prototyping Ideation, Prototyping
Deliver Implementering og værdileverance Implementering, Levering

Discover: Identificering af Problemet

Discover-fasen er en kritisk del af designprocessens første fase, hvor målet er at identificere og forstå problemerne fra brugerens perspektiv. Dette trin involverer intensiv UX research og markedsanalyse for at danne et dybdegående billede af, hvad brugerne har behov for, og hvilke udfordringer de står overfor.

Brugerforskning

Brugerforskning er hjørnestenen i et vellykket brugercentreret design. Her anvendes forskellige metoder som kvalitative interviews, observationer, og analyse af brugeradfærd for at afdække indsigt, der ikke altid er åbenlys. Formålet er at opnå en dyb forståelse for brugernes oplevelser, frustrationspunkter, og hvad der motiverer dem.

Markedsanalyse

For at fuldende Discover-fasen, skal man også overveje den bredere kontekst gennem markedsanalyse. Dette trin indebærer at undersøge branchetrends, konkurrenter, og markedsbehov for at sikre, at de indsamlede indsigter fra brugerforskningen bliver sat ind i en større kontekst. Denne holistiske tilgang sikrer, at de identificerede problemer og behov er både relevante og bæredygtige at adressere i det kommende designarbejde.

Ved at kombinere brugercentreret design med grundig markeds- og UX research i designprocessens første fase, kan man fastlægge en solid basis for resten af designprocessen, hvilket fører til bedre og mere effektive løsninger.

Define: Syntese af Indsigter

Define-fasen i Double Diamond Modellen er, hvor alle inputs fra Discover-fasen analyseres og konverteres til en præcis problemformulering. Dette er et afgørende skridt i designprocessen, da en korrekt problemformulering kan styrke opbygningen af effektive løsninger.

Dataanalyse

Under dataanalyse fasen, bearbejdes den indsamlede data fra brugerne detaljeret for at identificere mønstre og indsigter. Denne dataindsamling omfatter en række teknikker som kvalitativ analyse, kvantitative metoder og brug af værktøjer som bruger-personas og empathy maps.

Udvikling af Problemstatement

Efter dataanalyse er næste skridt at konkretisere en skarp og målrettet problemformulering. Dette involverer både problemidentifikation og konceptudvikling. Vektorer som customer journey maps kan være yderst nyttige i denne fase. En veldefineret problemstatement sikrer fokus og retning gennem den resterende del af designprocessen.

Aktivitet Beskrivelse Værktøjer
Dataanalyse Analyse af indsamlet data for at finde mønstre. Kvalitativ analyse, Empathy maps
Problemformulering Udvikling af en klar og fokuseret problemstilling. Customer journey maps, Personas
Konceptudvikling Konvertering af problemstatement til mulige designløsninger. Brainstorming, Prototyper

Develop: Udvikling af Mulige Løsninger

Udviklingsfasen i Double Diamond Modellen er en essentiel del, idet den omfatter både idéudvikling og løsningsudvikling. Gennem denne fase udvikles en bred vifte af løsningsforslag, der er baseret på den foregående problemanalyse. Her er nogle effektive teknikker, der kan være til hjælp:

Brainstorming Teknikker

Idéudvikling og løsningsudvikling er centrale elementer i denne fase. Brug af brainstorming teknikker såsom workshops kan føre til unikke løsninger. Du kan anvende metoder som:

 • Brainwriting
 • Mind Mapping
 • SCAMPER

Disse teknikker hjælper med at åbne op for nye idéer og skabe innovative løsninger, som kan testes og videreudvikles.

Prototyper

Prototype design spiller en vigtig rolle i udviklingsfasen ved at muliggøre hurtig afprøvning og iteration af koncepter. Tidlige prototyper, såsom papirskitser eller digitale mockups, giver mulighed for feedback fra brugere og interessenter. Dette sikrer, at de endelige løsninger er både effektive og brugerorienterede.

Deliver: Implementering af Løsningen

Deliver-fasen spiller en kritisk rolle i realiseringen af det endelige design ved at sikre, at implementeringsstrategi er både effektiv og brugervenlig. Denne fase drejer sig om at transformere konceptualiserede ideer til konkrete, brugbare produkter, hvilket kræver høj præcision og fokus.

implementeringsstrategi

Høj-Fidelitets Prototyper

Igennem højqueryddelige high-fidelity prototyper kan designteams finjustere og teste designet før den endelige produktafgivelse. Disse prototyper repræsenterer en tæt på færdig version af produktet, som tillader identificering og rettelse af eventuelle fejl eller uoverensstemmelser.

Brugervenlighedstests

Brugervenlighedstests er essentielle for at sikre, at den endelige løsning møder brugerens behov og forventninger. Disse tests hjælper med at identificere potentielle problemer og forbedringsmuligheder, således at produktafgivelsen bliver så problemfri og succesfuld som muligt. Ved at iterere gennem feedback og foretage nødvendige ændringer, sikrer designeren, at implementeringsstrategi fører til et produkt, der er både funktionelt og brugervenligt.

Anvendelse af Double Diamond Metoden

Den praktiske applikation af designmetode som Double Diamond kan tydeliggøres gennem virkelige eksempler og en trin-for-trin guide til hvordan metodens fire faser kan implementeres effektivt i designprojekter.

Eksempel fra Virkeligheden

Et godt eksempel er Designit, som anvendte Double Diamond-metoden til at udvikle en ny brugercentreret app for Mærsk. Gennem case studier udforskede de brugermarkedet og definerede klare behov. Efterfølgende udviklede de adskillige prototyper, og gennemførte brugertest for at raffinere løsningen.

Trin-for-Trin Guide

 1. Discover: Start med omfattende praktiske vejledninger til brugerundersøgelse og markedsanalyse for at indsamle dybtgående indsigter.
 2. Define: Brug dataanalyse og konceptudvikling til at skabe en præcis problemformulering.
 3. Develop: Implementer brainstorming-teknikker og lav tidlige prototyper for hurtig iteration.
 4. Deliver: Afslut med høj-fidelitets prototyper og brugervenlighedstests for at sikre, at løsningen er klar til markedet.

Designmetodik og Double Diamond

Double Diamond fungerer ikke kun som en processmodel for design, men også som en metodik hvori der kan inkorporeres forskellige designværktøjer og teknikker. Modellen tilbyder en rækkevidde, der giver mulighed for tilpasning til specifikke designopgaver, og understøtter et bredt spektrum af fagområder, fra produktudvikling til tjenestedesign.

En af de væsentlige fordele ved Double Diamond modellen er, hvordan den omfavner kreativ metode og områdebestemt designproces. Dette sikrer, at løsninger er skræddersyet til de kontekstuelle behov og anvendelsesområder.

For at illustrere, hvordan Double Diamond kan integreres i en strategisk design proces, er det nyttigt at overveje et par eksempler:

 1. Upload af brugerscenarier: Brugerne involveres tidligt for at formidle deres oplevelser og behov.
 2. Prototyping Workshops: Workshops bruges til at generere og teste prototyper i udviklingsfasen.
 3. Brugertests og Feedback: Høj-fidelity prototyper testes for at sikre, at løsningen opfylder brugernes krav.

“Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success.” – Tim Brown, IDEO

Fase Formål Aktiviteter
Discover Indsamle og forstå brugernes behov Brugerforskning, markedsanalyse
Define Destillere indsigter til klar problemformulering Dataanalyse, udvikling af problemstatement
Develop Generere og udvikle mulige løsninger Brainstorming, prototype udvikling
Deliver Implementere og raffinere løsningen Høj-fidelity prototyper, brugervenlighedstests

Innovation Framework i Design

Innovationsdrevet design er en hjørnesten i moderne designpraksis. Det indebærer en kontinuerlig udvikling af innovative løsninger, der kan tage højde for skiftende markedskrav og brugernes behov. En systematisk tilgang til innovation kan styrke din forretningsudvikling og gøre din designproces mere effektiv.

innovationsdrevet design

Hvorfor Innovation er Nødvendig

Innovation er vigtig for at drive forretningsudvikling fremad. Uden nye ideer og løsninger risikerer virksomheder at stagnere i et konkurrencepræget marked. Innovationsdrevet design gør det muligt at udforske nye muligheder og skabe differentierede produkter og tjenester, som kan levere værdi til kunderne.

Double Diamonds Rolle i Innovation

Double Diamond-modellen spiller en afgørende rolle i strategisk idéskabelse og innovation. Modellen giver et struktureret framework, der muliggør en dybdegående udforskning af problemstillinger, efterfulgt af konvergerende faser for at raffinere og implementere de bedste løsninger.

Når du anvender Double Diamond, kan du fokusere på både bredde og dybde i din designproces, hvilket fremmer en kreativ atmosfære og robust forretningsudvikling uden at kompromittere kvaliteten af de endelige løsninger.

Hvordan Double Diamond Løser Designproblemer

Double Diamond modellen er en yderst effektiv metode til at løse designproblemer gennem dens strukturerede og brugercentrerede tilgang. Ved at tage udgangspunkt i brugerens behov og integrere løsningsorienteret proces, sikres det, at designløsningerne er både relevante og anvendelige. Den kontinuerlige kvalitetssikring gennem alle faser af Double Diamond processen fører til velafbalancerede og gennemarbejdede resultater.

Fokus på Brugerens Behov

En af de centrale styrker ved Double Diamond modellen er dens skarpe fokus på brugerens behov. Ved hver fase af processen, fra Discover til Deliver, søger du at forstå og imødekomme brugerbehovene gennem omfattende forskning og analyse. Dette brugercentrerede perspektiv garanterer, at løsningerne bliver nyttige og ønskværdige for målgruppen, hvilket i sidste ende øger designkvaliteten.

Sikring af Kvaliteten af Løsninger

Double Diamond modellen sørger for, at kvaliteten af designløsninger bliver nøje scrutinized og optimeret gennem hele processen. Dette starter med en grundig analyse af problemet og fortsætter gennem prototyping og brugertest. Den strukturerede karakter af Double Diamond sikrer, at hver fase evalueres for kvalitet og gennemførlighed, hvilket resulterer i robuste og funktionelle løsninger. Denne tilgang gør, at du som designer kan levere løsningsorienterede processer, der ikke kun opfylder brugerens behov, men også sikrer en høj designkvalitet.

FAQ

Hvad er Double Diamond Modellen?

Double Diamond Modellen blev skabt i 2003 af British Design Council som et svar på behovet for en standardiseret tilgang til design og designledelse. Modellen illustrerer en strategisk og struktureret designproces, som fremmer innovation og kreativ løsning af komplekse problemer.

Hvad er oprindelsen af Double Diamond?

Double Diamond Modellen blev udviklet som en måde at beskrive og forstå designprocessen på et generaliseret niveau. Richard Eisermann, tidligere direktør for Design og Innovation hos Design Council, ledede arbejdet for at samle eksisterende metoder og skabe denne alligevel unikke model.

Hvordan anvendes Double Diamond Modellen i nutiden?

I nutidens designkultur, er Double Diamond modellen anerkendt og anvendt worldwide som et værdifuldt værktøj for designere for bedre at forstå og løse problemer gennem struktureret tænkning og designpraksis.

Hvad er grundlaget for Double Diamond processen?

Processens grundlag er inspireret af Béla H. Bánáthys divergens-konvergens model og er baseret på en flow af divergerende og konvergerende tænkning. Dette hjælper designere i deres kreative processer ved at åbne op for mange muligheder og derefter indsnævre dem til de mest lovende løsningsmuligheder.

Hvordan adskiller Double Diamond sig fra Design Thinking?

Design Thinking og Double Diamond deler begge fundamentet om brugercentreret tilgang og iterativ udvikling, men de varierer i deres tilgang til ideation og implementering. Double Diamond er mere preskriptiv med klare faser, mens Design Thinking tilbyder større fleksibilitet.

Hvad betyder divergerende tænkning?

Divergerende tænkning er en kreativ teknik, der involverer åbning af problemløsningsprocessen til en bred vifte af muligheder. Det er første del af Double Diamond-processen, hvor man samler mange potentielle idéer og løsninger.

Hvad betyder konvergerende tænkning?

Konvergerende tænkning bringer denne bredde ned til praktiske, realiserbare løsninger. I Double Diamond-processen følger den efter divergerende tænkning for at indsnævre fokus til de bedste og mest praktiske løsninger.

Hvad er de fire faser i Double Diamond?

De fire faser i Double Diamond-modellen er Discover, Define, Develop, og Deliver. Discover handler om at indsamle viden, Define om at afgrænse designudfordringen, Develop om at udvikle mulige løsninger, og Deliver om at implementere den endelige løsning.

Hvad indebærer Discover-fasen?

Discover-fasen er dedikeret til indsamling af indsigter og forståelse af brugernes behov og problemer gennem brugerforskning og markedsanalyse. Dette bidrager til en grundig forståelse af de udfordringer, der skal adresseres.

Hvordan fungerer Define-fasen?

Define-fasen tager udgangspunkt i indsigterne fra Discover-fasen og fokuserer på at destillere dem ned til en klar og præcis problemformulering. Dette involverer dataanalyse og udvikling af bruger-personas, customer journey maps og empathy maps.

Hvordan udvikler man mulige løsninger i Double Diamond?

I Develop-fasen anvender man ideation og brainstorming teknikker til at udvikle en bred vifte af løsningsforslag. Tidlige prototyper tillader hurtig testning og iteration af koncepter.

Hvad sker der i Deliver-fasen?

Deliver-fasen gælder realisering af det endelige design. Her udvikler man high-fidelity prototyper og gennemfører brugervenlighedstests for at sikre, at løsningen opfylder brugerens behov og forventninger, før den implementeres og lanceres.

Hvordan anvendes Double Diamond i virkeligheden?

Anvendelsen af Double Diamond Metoden kan illustreres med specifikke eksempler og trin-for-trin vejledninger. Case studies fra virksomheder som har anvendt double diamond-strukturen kan hjælpe nye brugere med at se værdien og potentialerne i metoden.

Hvorfor er innovation vigtig i design?

Innovation er central i design, da den driver nye, effektive løsninger på komplekse problemer. Double Diamond-metaoden understøtter innovationsprocessen ved at tilbyde en struktureret tilgang til ideation og implementering af løsninger.

Hvordan hjælper Double Diamond med at fokusere på brugerens behov?

Double Diamond-modellens brugercentrerede natur sikrer, at designløsningerne fokuserer på at imødekomme brugerens behov. Hver fase gransker og optimerer designet ud fra brugerens perspektiv.

Hvordan sikrer man kvaliteten af løsninger med Double Diamond modellen?

Kontinuerlig kvalitetssikring i hver fase af processens struktur fører til velafbalancerede og gennemtænkte designbeslutninger. Dette sikrer, at løsningen er funktionel, attraktiv og realiserbar, samtidig med at den opfylder brugerens forventninger.

Kildelinks